Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті»

ISSN 2413-0966 (Print), ISSN 2414-9861 (Online)

Заснований у 2015 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 21289-11089Р від 26 березня 2015 року, видане Державною реєстраційною службою України.

Мова видання: українська, російська, англійська

У науковому журналі «Економіка та управління на транспорті» публікуються матеріали, які висвітлюють результати наукових досліджень в сфері реформування економіки окремих видів транспорту, оптимізації технологічних процесів і виробничо-господарської діяльності дорожньо-транспортного комплексу України та інших держав, розробки принципів і методів управління підприємствами з метою підвищення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародних ринках.

Журнал є цінним джерелом інформації для практиків і науковців у галузі економіки та управління на транспорті, оскільки сприяє обміну знаннями, результатами досліджень й ідеями у цій сфері.

Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті» наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (галузь науки – економічні).


Пошук